"כל החוקים האנושיים והאלוהיים מרשים לכל אדם להתגונן כשהוא מותקף." – מיגל דה סרוואנטס

"התבונה הטהורה מתבצעת מעצמה ומעניקה לאדם את החוק האוניברסאלי שאנו מכנים מוסר." -עמנואל קאנט.

"יש חוקים לכל דבר, גם אם איש לא כתב אותם ,גם אם איש לא מגדיר את זה כמשחק. ואם אתה רוצה שדברים יסתדרו, כדאי להכיר את החוקים ולהפר אותם רק אם אתה משחק משחק אחר, ואתה פועל על פי החוקים ההם" -אורסון סקוט קארד

"ברור שכל מעשה חוקי הריהו מבחינת מה מעשה צדק..החוקים מצהירים את הצהרותיהם על כל עניין ועניין, כשפניהם אל טובתם הכללית של כלל האזרחים..עד שמבחינה מסוימת קוראים אנו לאותן הפעולות 'צודקות' שיש בהן כדי ליצור ולקיים לחברה המדינית את האושר ומרכיביו"

"שום אדם אינו מתחיל לזעזע את המשטר בהפרה חמורה של החוק, אך אותם המתרפים להקפיד בעניינים פעוטים ממגרים את המשמר שהופקד על עניינים גדולים" -פלוטארכוס, אימיליוס פאבלוס.

"אי ידיעת החוק אינה פוטרת אף אדם. לא משום שכל אדם יודע את החוק אלא כיוון שזהו טיעון שכל אדם יעלה ואף אדם אינו יכול להפריך" -ג'ון סלדן, 1689.

"לציבור הזכות לדעת לא רק על עבירות פליליות של אישי ציבור, אלא גם על התנהגות בלתי מוסרית מצידם שיש בה מידה של כיעור." -אליקים רובינשטיין

החלת הו"ב מ"ש מס' 20/97 גם על נכסים שאינם דירות מגורים

מאמרים:
הרפורמה במיסוי מקרקעין
שינויים ומגמות בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963
העברה ללא תמורה של דירת מגורים מיחיד לקרובו – היבטי מיסוי מקרקעין
התחדשות עירונית – היבטי קניין, תכנון ומיסוי של עסקאות פינוי-בינוי
כתב הרשאה בלעדי מדיירים ליזם לפעול בשמם למימוש פרוייקט פינוי בינוי אינו מהווה מכירה
אי תחולת פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין, התשכ"ג – 1963 על תיקון מס' 2 לתמ"א 38 (הריסת מבנה והקמתו מחדש)
תכנון מס במכירת זכות במקרקעין שהתקבלה אגב פירוק איגוד
תכנון מס בעיסקת קומבינציה מסוג מכר חלקי כשעל המקרקעין מצויה דירת מגורים מזכה
זכות קדימה במקרקעין משותפים
דירות נופש – היבטי מיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין – חזקת התא המשפחתי כיחידה אחת פרשנות ותחולה – דין והלכה – התפתחויות
מיסוי מקרקעין – הטבות מס לעולים חדשים
חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים – היבטי מיסוי מקרקעין
החלת הו"ב מ"ש מס' 20/97 גם על נכסים שאינם דירות מגורים
הגנה על רוכשי דירות
מס שבח – ניכוי מס במקור חובה או רשות ?
התארגנות במסגרת קבוצת רכישה – יתרונות, חסרונות והיבטי מס
קבוצות רכישה – בדרך לרגולציה – התחלה חדשה או התחלה של הסוף
פטור מחובת תשלום היטל השבחה בבניית דירות מגורים במסגרת התארגנות של קבוצות רכישה
קבוצת רכישה – חבות במע"מ – עדכוני חקיקה

הורד כמסמך: doc מסמך PDF מסמך מסמכים מכווצים

החלת הו"ב מ"ש מס' 20/97 גם על נכסים שאינם דירות מגורים
(החלפת רכישת דירה חדשה לפני גמר בנייתה)

מאת: עו"ד עינת גלוסר

הו"ב מ"ש מס' 20/97 – כללי

לעיתים רוכש דירה מקבלן מגיע להסכמה עם הקבלן לפני תחילת הבניה של הדירה שרכש או במהלך בנייתה, כי במקום הדירה שרכש ירכוש דירה אחרת בגודל שונה או בקומה אחרת, באותו בנין, קרי, הדירה שרכש תוחלף בדירה אחרת, באותו בנין.

ביום 28 ביולי 1997, פורסמה הו"ב מ"ש מס' 20/97, במסגרתה ניתנו הוראות לפעולה, לפיהן: "הרוכש דירת מגורים מקבלן ובמהלך בנייתה או בסמוך לאחריה מגיעים הצדדים לעסקה, לפי בקשת הרוכש כי במקום דירת המגורים שרכש תוחלף הדירה לדירה אחרת באותו בנין בגודל שונה או במקום שונה (קומה שונה או צדדים אחרים) או בגלל שתי סיבות אלו גם יחד, יראו את המכירה הראשונה כמבוטלת ובמקומה תהיה המכירה השניה תקפה עם יום מכירה חדש ושווי מכירה חדש".

הוראות כאמור בכפוף לכך שהמנהל שוכנע כי החלפת הדירה נעשתה בתום לב ואין בה משום מכירה חוזרת של הדירה הראשונה ממנה הפיק הרוכש שבח ראלי כלשהו, פרט להפרשי הצמדה ע"פ מדד המחירים לצרכן, שנוצרו לגבי התשלומים ששילם הרוכש מאז רכישת הדירה הראשונה ועד לביטולה וכן ששני הצדדים לעסקה הצהירו כי המכירה הראשונה בוטלה.

אם התקיימו התנאים דלעיל, ייזקף לזכותו של הרוכש מס הרכישה ששולם עבור הרכישה הראשונה בתוספת הצמדה וריבית כמתחייב מביטול מכירה על פי סעיף 102 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק")

הוראה זו חלה על מכירת דירות מיום 1 בינואר 1997 ואילך.

יצוין כי אלמלא הוראת ביצוע זו, היו רואים בהחלפת הזכויות, כפי החלפת זכויות במקרקעין במקרים רגילים, מכירה החייבת במס שבח ומס רכישה.

הוראת ביצוע זו, אינה משנה את הכללים שנקבעו לגבי ביטולי מכירות במקרים אחרים, על סמך סעיף 102 לחוק, כמפורט בהו"ב מ"ש מס' 26/92.

תוספת 1 להוראת ביצוע מ"ש מס' 20/97

ביום 21 בספטמבר 1998, פורסמה תוספת 1 להוראת ביצוע מ"ש מס' 20/97, בגדרה ניתנו הנחיות להרחיב את תחולת ההוראה על החלפת דירת מגורים לאו דווקא באותו בנין אלא גם באותו פרוייקט בניה.

נקבע כי הו"ב מ"ש מס' 20/97 שקבעה כללים להחלפת דירה באותו בנין, תחול גם על החלפת דירה באותו פרוייקט בניה, בכפוף לכל התנאים הקבועים בהו"ב 20/97.

במסגרת תוספת זו להו"ב, גם הובהר כי ההסכמה להחלפה תחול על דירת מגורים גם בסמוך לאחר שבנייתה נסתיימה, ולאו דווקא על החלפתה בשלבי הבניה.

החלטת מיסוי 6966/11 – החלת הו"ב מ"ש מס' 20/97 ותוספת מס' 1 להוראה גם על נכסים אחרים שאינם דירות מגורים

ביום 1 בפברואר 2011 פורסמה החלטת מיסוי 6966/11.

בהחלטת מיסוי 6966/11 נידון מקרה של חברה אשר התקשרה בתחילת שנת 2006 עם קבלן בהסכם לרכישת זכויות בדירת נופש בבנין שבנייתו טרם החלה. היתר בניה להקמתו של הבנין ניתן רק בסוף שנת 2010. החברה ביקשה להחליף את דירת הנופש שרכשה בדירה אחרת באותו בנין בשטח זהה אולם בקומה גבוהה יותר כשבגין החלפת הדירה דורש הקבלן תוספת תשלום המהווה תוספת בשיעור של כ-10%.

במסגרת החלטת המיסוי התבקש להחיל את הוראות ביצוע מס שבח מס' 20/97 ותוספת מס' 1 להוראה שעניינה כאמור החלפת דירת מגורים בבנין או פרוייקט טרם סיום הבניה או בסמוך לאחריה, לא רק על דירות מגורים אלא גם על נכסים אחרים שאינם דירות מגורים.

נקבע כי על החלפת דירת הנופש, כמו גם על החלפת נכסים אחרים בבניה הנרכשים מקבלן כגון חנויות ומשרדים, יחולו הוראות הוראת ביצוע מ"ש מס' 20/97 והתנאים הקבועים בה בשינויים המחוייבים וזאת על אף שלעמדת רשות המיסים לא מדובר בדירת מגורים. אין בכך לאשר כי התנאים המפורטים בהוראת הביצוע חלים במקרה הנידון. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

___________________________________________________________________
האמור דלעיל מהווה מאמר כללי ואין בתוכנו ו/או בכל חלק ממנו משום המלצה ו/או חוו"ד משפטית ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא והמסתמך על המידע ו/או עושה בו שימוש, עושה זאת באחריותו בלבד.

הורד כמסמך: doc מסמך PDF מסמך מסמכים מכווצים

לסריקה דרך מכשיר נייד:

Scan the QR Code