"כל החוקים האנושיים והאלוהיים מרשים לכל אדם להתגונן כשהוא מותקף." – מיגל דה סרוואנטס

"התבונה הטהורה מתבצעת מעצמה ומעניקה לאדם את החוק האוניברסאלי שאנו מכנים מוסר." -עמנואל קאנט.

"יש חוקים לכל דבר, גם אם איש לא כתב אותם ,גם אם איש לא מגדיר את זה כמשחק. ואם אתה רוצה שדברים יסתדרו, כדאי להכיר את החוקים ולהפר אותם רק אם אתה משחק משחק אחר, ואתה פועל על פי החוקים ההם" -אורסון סקוט קארד

"ברור שכל מעשה חוקי הריהו מבחינת מה מעשה צדק..החוקים מצהירים את הצהרותיהם על כל עניין ועניין, כשפניהם אל טובתם הכללית של כלל האזרחים..עד שמבחינה מסוימת קוראים אנו לאותן הפעולות 'צודקות' שיש בהן כדי ליצור ולקיים לחברה המדינית את האושר ומרכיביו"

"שום אדם אינו מתחיל לזעזע את המשטר בהפרה חמורה של החוק, אך אותם המתרפים להקפיד בעניינים פעוטים ממגרים את המשמר שהופקד על עניינים גדולים" -פלוטארכוס, אימיליוס פאבלוס.

"אי ידיעת החוק אינה פוטרת אף אדם. לא משום שכל אדם יודע את החוק אלא כיוון שזהו טיעון שכל אדם יעלה ואף אדם אינו יכול להפריך" -ג'ון סלדן, 1689.

"לציבור הזכות לדעת לא רק על עבירות פליליות של אישי ציבור, אלא גם על התנהגות בלתי מוסרית מצידם שיש בה מידה של כיעור." -אליקים רובינשטיין

כתב הרשאה בלעדי מדיירים ליזם לפעול בשמם למימוש פרוייקט פינוי בינוי אינו מהווה מכירה

מאמרים:
הרפורמה במיסוי מקרקעין
שינויים ומגמות בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963
העברה ללא תמורה של דירת מגורים מיחיד לקרובו – היבטי מיסוי מקרקעין
התחדשות עירונית – היבטי קניין, תכנון ומיסוי של עסקאות פינוי-בינוי
כתב הרשאה בלעדי מדיירים ליזם לפעול בשמם למימוש פרוייקט פינוי בינוי אינו מהווה מכירה
אי תחולת פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין, התשכ"ג – 1963 על תיקון מס' 2 לתמ"א 38 (הריסת מבנה והקמתו מחדש)
תכנון מס במכירת זכות במקרקעין שהתקבלה אגב פירוק איגוד
תכנון מס בעיסקת קומבינציה מסוג מכר חלקי כשעל המקרקעין מצויה דירת מגורים מזכה
זכות קדימה במקרקעין משותפים
דירות נופש – היבטי מיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין – חזקת התא המשפחתי כיחידה אחת פרשנות ותחולה – דין והלכה – התפתחויות
מיסוי מקרקעין – הטבות מס לעולים חדשים
חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים – היבטי מיסוי מקרקעין
החלת הו"ב מ"ש מס' 20/97 גם על נכסים שאינם דירות מגורים
הגנה על רוכשי דירות
מס שבח – ניכוי מס במקור חובה או רשות ?
התארגנות במסגרת קבוצת רכישה – יתרונות, חסרונות והיבטי מס
קבוצות רכישה – בדרך לרגולציה – התחלה חדשה או התחלה של הסוף
פטור מחובת תשלום היטל השבחה בבניית דירות מגורים במסגרת התארגנות של קבוצות רכישה
קבוצת רכישה – חבות במע"מ – עדכוני חקיקה

הורד כמסמך: doc מסמך PDF מסמך מסמכים מכווצים

כתב הרשאה בלעדי מדיירים ליזם לפעול בשמם
למימוש פרוייקט פינוי בינוי אינו מהווה מכירה
(החלטת מיסוי מס' 5457/11)


מאת: עו"ד עינת גלוסר

ביום 1 בפברואר 2011 פורסמה החלטת מיסוי 5457/11.

בהחלטת מיסוי 5457/11 נידון מקרה של חברה (להלן: "היזם") המתעתדת להחתים דיירי בית משותף על כתב הרשאה, לפיו, הדיירים ממנים בלעדית את היזם לפעול בשמם למימושו של פרוייקט פינוי בינוי, ובין היתר: ליווי וביצוע של הליך התכנון מול רשויות התכנון, ניהול מו"מ עם קבלנים ו/או הכנה והוצאת מכרז, ניהול מו"מ משפטי עם הקבלן המבצע שיבחר וליווי ההתקשרות עימו עד לקבלת המפתח לדירה החלופית, והוסכם בין הדיירים ליזם ששכ"ט היזם ישולם על ידי הקבלן שיבחר בשיעור שייקבע במו"מ בין היזם לקבלן שיבחר וכתנאי לבחירה וביצוע הפרוייקט על ידי הקבלן.

עוד נקבע בכתב ההרשאה מנגנון על פיו יבחר הקבלן המבצע על ידי הדיירים, אשר קובע כי בחירת הקבלן המבצע והעברת הזכויות אליו מותנית באישור של כל הדיירים בבנין ו/או רוב אחר של הדיירים בבנין אשר יהיה דרוש על פי כל דין על מנת לחייב את הדיירים האחרים בפרוייקט פינוי בינוי למכור את זכויותיהם. כמו כן, נקבע במנגנון בחירת הקבלן תנאי סף נוספים שעל הקבלן לעמוד בהם.

במסגרת החלטת המיסוי התבקש לקבוע כי חתימת הדיירים על כתב ההרשאה אינה מהווה מכירה כמשמעותה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק").

נקבע כי החתימה על כתב ההרשאה כאמור אינה מהווה מכירה כמשמעותה בחוק, מאחר ובחתימה על הסכם ההרשאה הדיירים אינם מתפרקים מכוחם להחליט על ביצוע המכירה לקבלן, שכן לאחר קבלה של הצעת קבלן כל הדיירים או רוב אחר שיהיה דרוש על פי כל דין, צריך לאשרה.

במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

הורד כמסמך: doc מסמך PDF מסמך מסמכים מכווצים

לסריקה דרך מכשיר נייד:

Scan the QR Code