"כל החוקים האנושיים והאלוהיים מרשים לכל אדם להתגונן כשהוא מותקף." – מיגל דה סרוואנטס

"התבונה הטהורה מתבצעת מעצמה ומעניקה לאדם את החוק האוניברסאלי שאנו מכנים מוסר." -עמנואל קאנט.

"יש חוקים לכל דבר, גם אם איש לא כתב אותם ,גם אם איש לא מגדיר את זה כמשחק. ואם אתה רוצה שדברים יסתדרו, כדאי להכיר את החוקים ולהפר אותם רק אם אתה משחק משחק אחר, ואתה פועל על פי החוקים ההם" -אורסון סקוט קארד

"ברור שכל מעשה חוקי הריהו מבחינת מה מעשה צדק..החוקים מצהירים את הצהרותיהם על כל עניין ועניין, כשפניהם אל טובתם הכללית של כלל האזרחים..עד שמבחינה מסוימת קוראים אנו לאותן הפעולות 'צודקות' שיש בהן כדי ליצור ולקיים לחברה המדינית את האושר ומרכיביו"

"שום אדם אינו מתחיל לזעזע את המשטר בהפרה חמורה של החוק, אך אותם המתרפים להקפיד בעניינים פעוטים ממגרים את המשמר שהופקד על עניינים גדולים" -פלוטארכוס, אימיליוס פאבלוס.

"אי ידיעת החוק אינה פוטרת אף אדם. לא משום שכל אדם יודע את החוק אלא כיוון שזהו טיעון שכל אדם יעלה ואף אדם אינו יכול להפריך" -ג'ון סלדן, 1689.

"לציבור הזכות לדעת לא רק על עבירות פליליות של אישי ציבור, אלא גם על התנהגות בלתי מוסרית מצידם שיש בה מידה של כיעור." -אליקים רובינשטיין

מיסוי מקרקעין – הטבות מס לעולים חדשים

מאמרים:
הרפורמה במיסוי מקרקעין
שינויים ומגמות בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963
העברה ללא תמורה של דירת מגורים מיחיד לקרובו – היבטי מיסוי מקרקעין
התחדשות עירונית – היבטי קניין, תכנון ומיסוי של עסקאות פינוי-בינוי
כתב הרשאה בלעדי מדיירים ליזם לפעול בשמם למימוש פרוייקט פינוי בינוי אינו מהווה מכירה
אי תחולת פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין, התשכ"ג – 1963 על תיקון מס' 2 לתמ"א 38 (הריסת מבנה והקמתו מחדש)
תכנון מס במכירת זכות במקרקעין שהתקבלה אגב פירוק איגוד
תכנון מס בעיסקת קומבינציה מסוג מכר חלקי כשעל המקרקעין מצויה דירת מגורים מזכה
זכות קדימה במקרקעין משותפים
דירות נופש – היבטי מיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין – חזקת התא המשפחתי כיחידה אחת פרשנות ותחולה – דין והלכה – התפתחויות
מיסוי מקרקעין – הטבות מס לעולים חדשים
חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים – היבטי מיסוי מקרקעין
החלת הו"ב מ"ש מס' 20/97 גם על נכסים שאינם דירות מגורים
הגנה על רוכשי דירות
מס שבח – ניכוי מס במקור חובה או רשות ?
התארגנות במסגרת קבוצת רכישה – יתרונות, חסרונות והיבטי מס
קבוצות רכישה – בדרך לרגולציה – התחלה חדשה או התחלה של הסוף
פטור מחובת תשלום היטל השבחה בבניית דירות מגורים במסגרת התארגנות של קבוצות רכישה
קבוצת רכישה – חבות במע"מ – עדכוני חקיקה

הורד כמסמך: doc מסמך PDF מסמך מסמכים מכווצים

מיסוי מקרקעין – הטבות מס לעולים חדשים

מאת: עו"ד עינת גלוסר

עולים חדשים זוכים להטבות מס משמעותיות, ובכלל זה במיסוי מקרקעין.

מס רכישה

תקנה 12 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), תשל"ה – 1974 (להלן: "התקנות"), קובעת כי עולה זכאי למס רכישה מופחת ברכישת זכות במקרקעין, בשיעור של 0.5% על חלק השווי עד לתקרת הסכום הנקובה בתקנה 12 (ב) לתקנות ועל חלק השווי העולה על הסכום הנ"ל, שיעור מס הרכישה הינו 5%.

עולה הוגדר בתקנות כמי שנכנס לישראל אחרי יום ד' באדר התשכ"ג (28 בפברואר 1963) ובידו אחת מאלה:

א. אשרת עולה לפי סעיף 2 לחוק השבות, התש"י – 1950 (להלן: "חוק השבות");

ב. תעודת עולה לפי סעיף 3 לחוק השבות;

ג. אשרה או רשיון לישיבת ארעי מסוג א1 (עולה בכח) לפי תקנה 6(א) לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד – 1974.

הקלה זו במס רכישה מופחת, ניתנת לעולה בתנאי שרכש את הזכות במקרקעין תוך תקופה המתחילה שנה אחת לפני כניסתו לישראל, לראשונה, כעולה, כהגדרתו לעיל, ומסתיימת שבע שנים לאחר כניסתו כאמור, כאשר לא תובא במנין שבע השנים תקופת שירותו בשירות חובה או בשירות לאומי.

החיוב במס רכישה מופחת יחול רק רכישת זכות במקרקעין, מאלה (תקנה 12 (ב) לתקנות):

א. דירת מגורים או דירה המשמשת למגורים ולעסק כאחד, על מנת שתשמש למגורי העולה או למגוריו ולעסקו כאחד;

ב. בית עסק, לרבות משק חקלאי, על מנת שישמש לעסק שהעולה או קרובו עובד בו;

ג. קרקע פנויה ששטחה אינו עולה על השטח המינימלי המותר בבניה על פי תכנית החלה על אותה קרקע מכח חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, או על 1,000 מ"ר, לפי השטח הגדול יותר (להלן: "שטח פטור") שתשמש להקמת דירה או עסק. עלה שטחה של הקרקע על השטח הפטור, ינוכה ממס הרכישה סכום השווה למס הרכישה שהיה משתלם בעד העברת השטח הפטור אילולא הוראות תקנה זו.

ההקלה במס רכישה מופחת, תינתן גם לבני זוג שאחד מהם עולה, כהגדרתו לעיל, אשר רכשו במשותף זכות במקרקעין (תקנה 12 (ג) לתקנות).

ההקלה במס רכישה מופחת תינתן גם לשני יחידים, שאחד מהם עולה, כהגדרתו דלעיל, אשר רכשו במשותף, זכות במקרקעין, והם נישאו תוך שנים עשר חודשים מיום הרכישה (תקנה 12 (ג) לתקנות).

ההקלה במס רכישה מופחת תינתן לעולה פעם אחת לגבי דירה (או קרקע פנויה שתשמש להקמת דירה, כמפורט לעיל) אם כי אין הגבלה כי זו תהיה דירתו היחידה ופעם אחת לגבי בית עסק (או קרקע פנויה שתשמש להקמת עסק כמפורט לעיל) (תקנה 12 (ד) לתקנות).

הטבות המס הניתנות לעולה, כאמור, הינן משמעותיות, יחד עם זאת, רצוי כי זה יתכנן את מהלכיו, תוך מיצוי זכויות אופטימלי, המוקנות לו עפ"י דין והלכה, כדי לבחור באפשרות הטובה ביותר, כזו שתפחית את נטל המס.

כך ולשם המשל, הוראת סעיף 9 (ג1א) (2) (א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963, קובעת שיעורי מס רכישה מופחתים ברכישת דירה יחידה ובכלל זה, פטור ממס רכישה על חלק השווי שאינו עולה על סכום תקרה הקבוע בחוק. על כן, יכול וברכישת דירה יחידה על ידי עולה, זה יהיה פטור מתשלום מס רכישה (בכפוף לשווי שאינו עולה על סכום התקרה). הקלה זו במס, ככל שמדובר בדירה, מיטיבה עם העולה יותר מההקלה הספציפית הניתנת לעולה, כאמור.

כך גם, ובהתאם לסעיף 14 (א) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), עולה פטור ממס במשך עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל על הכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל, או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, וביניהן, דמי שכירות, דמי מפתח, פרמיות ורווחים אחרים שמקורם באחוזת בית או בקרקע או בבנין תעשייתי.

על כן, יכול ובמקרים מסויימים, כדאי יותר לעולה לרכוש נכס להשקעה בחו"ל, לפני שנעשה תושב ישראל, ולהנות מפטור ממס בקשר להכנסות שיצמחו ממנו, במשך תקופה של עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל, תחת רכישת נכס להשקעה בישראל, אשר בגין רכישתו יהיה זכאי למס רכישה מופחת בשיעור של 0.5%.

כמובן שיש לבחון כל מקרה לגופו.

______________________________________________________________
האמור דלעיל מהווה מאמר כללי ואין בתוכנו ו/או בכל חלק ממנו משום המלצה ו/או חוו"ד משפטית ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא והמסתמך על המידע ו/או עושה בו שימוש, עושה זאת באחריותו בלבד

הורד כמסמך: doc מסמך PDF מסמך מסמכים מכווצים

לסריקה דרך מכשיר נייד:

Scan the QR Code